Scientific-practical approaches to the management of safety and efficiency of pharmaceutical supply chains by using digital technologies

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.19.155

Keywords:

pharmaceutical sector of the healthcare system, pharmaceutical supply chain, counterfeit pharmaceuticals, digital logistics, blockchain technology

Abstract

Aim. To substantiate the expediency of introducing digital technologies for the improvement of pharmaceutical supply chains, increase of transparency of their functioning, which is a guarantee of protection
against penetration into the flow processes of falsified and counterfeit pharmaceuticals.
Materials and methods. The abstract-logical and monographic methods, methods of control questioning and system analysis were used.
Results. It has been proven that the problem of drug falsification is one of the most urgent in the pharmaceutical sector of the healthcare system, and the success of its solution largely depends on the construction of efficient, reliable and safe supply chains, in which modern digital technologies are implemented. A review of the practice of the “blockchain” technology in the process of digitalization of pharmaceutical
logistics and the supply chain management in leading countries and companies has been performed. The essence of the “blockchain” technology and prospects of its application in the pharmaceutical sector of the healthcare system has been revealed. The awareness level of the staff of domestic pharmaceutical companies and pharmacy warehouses
regarding the blockchain technology has been analyzed, and the degree of readiness of higher and middle managers for its implementation has been assessed. The causes hindering the process of introduction of
modern digital technologies into the activity of the domestic pharmaceutical sector of the healthcare system have been determined. The process model of pharmaceutical supply chains with the use of the blockchain technology has been constructed.
Conclusions. The introduction of the scientific and methodological developments proposed to protect supply chains from counterfeit pharmaceutical products will enhance the transparency and controllability of the flow processes in pharmacy and improve the quality of drug provision of the population.

Author Biographies

O. V. Posilkina, National University of Pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor, head of the Department of Management and Economics of Enterprises

A. G. Lisna, National University of Pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), teaching assistant of the Department of Management and Economics of Enterprises

References

Blockchain Tech Could Track Pharmacy Supply Сhаіn. (2017). Drug Topics. Available at: www.drugtopics.com/technology/blockchain-tech-could-track-pharmacy-supply-chain/

How Blockchain Can Reduce Waste for Phaгmaceutical Companies. (2017). Available at: https://www.fiпancemagnates.com/thought-leadership/block-chain-can-reduce-waste-pharmaceutical-coшpanies/

Lebedynets, V. O., Tkachenko, O. V., Hubin, Yu. I. (2017). Nalezhni praktyky u farmatsii. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky, 296.

Dopovid Komisii z prav intelektualnoi vlasnosti, innovatsii ta okhoroni zdorovia Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorovia. (2010). Available at : http://www.tehsovet.ru/novosty/3794.html

MOZ Ukrainy. (2014). Nakaz vid 29.09.2014 No. 677 “Pro zatverdzhennia Poriadku kontroliu yakosti likarskykh zasobiv pid chas optovoi ta rozdribnoi torhivli”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1515-14

Kovalenko, I. A. (2018). Falsyfikatsiia ta obih falsyfikovanykh likarskykh zasobiv: kryminalno-pravove doslidzhennia. Odesa: Helvetyka, 232.

Poiasniuvalna zapyska do Proektu zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodek­su Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pokrashchennia derzhavnoi pidtrymky rozvytku maloho pidpryiemnytstva na rynku rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy”. (2019). apteka.ua. Available at: https://www.apteka.ua/article/487185

Hryzodub, A. Y. (2007). Ezhenedelnyk Apteka, 20, 20-23.

Liapunov, M. O., Bezuhla, O. P., Soloviov, O. S. (2012). Standartyzatsiia farmatsevtychnoi produktsii. Kharkiv: Moryon, 728.

Pashkov, V. M. (2018). Doktryna medychnoho prava, 2 (22), 32-40.

Babintseva, L. Yu., Mintser, O. P., Ponomarenko, M. S. (2013). Medychna informatyka ta inzheneriia, 4, 16-19.

Soloviov, O. S. (2013). Farmatsevtychnyi kurier, 1, 12-17.

Soloviov, O. S. (2018). Naukovo-praktychne ta teoretychne obgruntuvannia systemy zakhodiv zabezpe­chennia farmatsevtychnoho prava u sferi obihu, promotsii likarskykh zasobiv i parafarmatsevtychnoi produktsii. Kharkiv, 44.

Posylkina, O. V., Sahaidak-Nikitiuk, R. V., Zahorii H. V. et al. (2011). Lohistychnyi menedzhment farmat­sevtychnoho vyrobnytstva. Kharkiv: NFaU, 772.

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the com­munity code relating to medicinal products for human use. (2001). Available at: https://eur-lex.eu­ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20070126:en:PDF

Directive 2011/62/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, as regards the preven­tion of the entry into the legal supply chain of falsified medicinal products. (2011). Available at: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_en.pdf

Letter to stakeholders regarding the implementation of safety features under the Falsified Medicines Directive 2011/62/EU. (2018). Available at: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/2018_letterstakeholders_safetyfeatures_en.pdf

Ekspertnyiy sovet XXII Mezhdunarodnogo Logisticheskogo Foruma nazval naibolee vazhnyie trendyi v logistike na 2019–2020 (2018). Available at: http://www.tehsovet.ru/novosty/3794.html

Blockchain Technology: Possibilities for the U.S. Postal Service RARC Report, Report Number RARC-WP-16-01. (2016). Available at: www.uspsoig.gov/sites/default/files/document-library-files/2016/ RARC-WP-16-001.pdf

Kupriianovskii, V. P. (2017). International Journal of Open Information Technologies, 8, 47.

Kupriianovskii, V. P., Siniagov, S. A., Klimov, A. A. (2017). International Journal of Open Information Technologies, 8, 80.

Sergeev, V. I. (2017). Logistika i upravlenie tsepyami postavok, 2, 87.

Tytenko, L. V. (2018). Ekonomika i suspilstvo, 16, 504-512.

Hryhorak, M. Yu. (2017). Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsiia, metodolohiia, kompetentnist. Kyiv: Sik Hrup Ukraina, 513.

Juniper, R. (2017). This infographic shows a snapshot of some of the enterprise survey responses. Available at: https://www.juniperresearch.com/.../blockchain-enterprise-su

Ream, J. (2016). Upgrading blockchains: Smart contract use cases in industry. Deloltte Univercity Press, 02 (04), 1-11.

David, J (2018). Blockchain and Its Poteпtial Impact to Healthcare and Pharmacy. Available at: http://www.wolterskluwercdi.com/blog/block-chain-potential-impacts

Hromovik, B. P. (2007). Provizor, 1. Available at: http://www.provisor.com.ua/archive/2007/N17/perspective.php?part_code=111&art_code=6095

Zhuk, V. A., Penkin, Yu. M. (2014). Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 1, 96-98.

Giverts, P. (2018). Potentsial primeneniya tehnologii blokcheyn v farmatsii. Available at: http://digi­talmedinfo.ru/blockchainpharm

Boiarkin, M. O (2018). Blokchein – naikrashchyi instrument desiatyrichchia. Available at: https://in­vestgazeta.ua/blogs/blokchejn-najkrashchij-instrument-desyatirichchya

Published

2019-06-11

Issue

Section

Organizational and socio-economic bases of pharmaceutical activities