The state regulation of the economic activities in domestic pharmacy: regulatory aspect

uk.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.21.214

Abstract

In modern working conditions, a pharmacist has insufficient knowledge of regulatory documents regulating the activities of the pharmaceutical industry. Thus, there is a need to provide informational assistance to the pharmacist by systematizing the current legal documents.

Aim. To scientifically generalize legal acts on the state regulation of the business entity in pharmacy in Ukraine.

Materials and methods. Regulatory legal acts regulating the process of the state regulation of the activity of an economic entity in pharmacy in Ukraine, and such methods as content analysis, generalization were used.

Results. As a result of the content-analysis it has been found that state supervision (control) of the pharmaceutical market of Ukraine is performed by the following state structures: the State Service of Ukraine for Medicines (Drugs) and Drug Control, the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, the State Fiscal Service, the State Labor Service of Ukraine, the State Emergencies Service of Ukraine.

Conclusions. When conducting the content-analysis it has been found that the legal documents regulating the process of pharmaceutical care provision in Ukraine are the Laws of Ukraine “On licensing of the economic activities”, “On consumer protection”, “On labor protection”. A graphic model of the state regulation of the business entity’s activity in Ukraine has been also created.

Key words: state regulation; business entity in pharmacy; regulatory legal acts; content-analysis.

Author Biographies

V. S. Zlahoda, National University of Pharmacy

Teaching assistant of the Department of Pharmacy

T. I. Ivko, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Candidate of Pharmacy (Ph.D), associate professor of the Department of Pharmacy

Т. А. Germanyuk, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Candidate of Pharmacy (Ph.D), associate professor of the Department of Pharmacy, National Pirogov Memorial Medical University

L. O. Bobrytska, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor of the Department of Industrial Technology of Drugs

References

Kotvitska, A. A., Kubarieva, I. V., Surikov, O. O. (2016). Osnovi prava ta zakonodavstva u farmatsii. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinki, 528.

Raikova, T. S., Ryzhov, O. A., Pruhlo, E. S., Sharapova, T. A. (2016). Upravlіnnia і ekonomіka farmatsii. Zaporizhzhia, 120.

Vetiutneva, N. O., Ubohov, S. H., Budnikova, T. M., Pylypchuk, L. B., Fedorova, L. O., Todorova, V. I., Radchenko, A. P. (2013). Farmatsevtychnyi zhurnal, 4, 9–18

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M., Panfilova, H. L. et al. (2015). Orhanizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia (Ch. 1). Kharkiv: NFaU: Zoloti storinki, 360.

Volk, N. V., Svitlichnyi, O. P. (2018). Administratyvno-pravove rehuliuvannia farmatsevtychnoi diialnosti v Ukraini: shliahy vdoskonalennia. Kyiv: NUBIP Ukrainy, 185. Available at: https://www.businesslaw.org.ua/volk-svitlychnui-administratyvno-pravove-reguluvannya-farmacevtychnoi-diyalnosti-v-ukraini/.

KM Ukrainy. (2015). Postanova vid 12.08.2015 No. 647 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2015). Postanova vid 02.09.2015 No. 667 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z pytan bezpechnosti kharchovykh produktiv ta zakhystu spozhyvachiv”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2014). Postanova vid 21.05.2014 No. 236 “Pro Derzhavnu fiskalnu sluzhbu Ukrainy”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2015). Postanova vid 11.02.2015 No. 96 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z pytan pratsi”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2015). Postanova vid 16.12.2015 No. 1052 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2016). Postanova vid 30.11.2016 No. 929 “Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv)”. moz.gov.ua. Available at: https://www.moz.gov.ua/docfiles/dod1118_2_2012.pdf.

MOZ Ukrainy. (2014). Nakaz vid 29.09.2014 r. № 677 «Pro zatverdzhennia Poriadku kontroliu yakosti likarskykh zasobiv pid chas optovoi ta rozdribnoi torhivli». zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1515-14#Text.

KM Ukrainy. (2015). Postanova vid 05.08.2015 No. 609 “Pro zatverdzhennia pereliku orhaniv litsenzuvannia ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-%D0%BF#Text.

Ministerstvo finansiv Ukrainy. (2016). Nakaz vid 14.06.2016 No. 547 “Pro zatverdzhennia poriadkiv shchodo reiestratsii reiestratoriv rozrakhunkovykh operatsii ta knyh obliku rozrakhunkovykh operatsii”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-16#Text.

KM Ukrainy. (2014). Postanova vid 20.08.2014 No. 375 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo finansiv Ukrainy”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text.

Zakon Ukrainy vid 14 zhovt. 1992 No. 2694–XII. “Pro okhoronu pratsi”. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 49, 668. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text.

KM Ukrainy. (2017). Postanova vid 26.04.2017 No. 295 “Deiaki pytannia realizatsii statti 259 Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy ta statti 34 Zakonu Ukrainy “Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2017-%D0%BF#Text.

Zakon Ukrainy vid 12 trav. 1991 No. 1023–XII “Pro zakhyst prav spozhyvachiv”. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 30, 379. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12%22#Text.

MOZ Ukrainy. (2005). Nakaz vid 19.07.2005 No. 360 “Pro zatverdzhennia Pravyl vypysuvannia retseptiv na likarski zasoby i vyroby medychnoho pryznachennia, Poriadku vidpusku likarskykh zasobiv i vyrobiv medychnoho pryznachennia z aptek ta yikh strukturnykh pidrozdiliv, Instruktsii pro poriadok zberihannia, obliku ta znyshchennia retsepturnykh blankiv”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text.

KM Ukrainy. (2008). Postanova vid 17.10.2008 No. 955 “Pro zakhody shchodo stabilizatsii tsin na likarski zasoby”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-2008-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2009). Postanova vid 25.03.2009 No. 333 “Deiaki pytannia derzhavnoho rehuliuvannia tsin na likarski zasoby i vyroby medychnoho pryznachennia”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2014). Postanova vid 05.03.2014 No. 73 “Pytannia realizatsii pilotnoho proektu shchodo zaprovadzhennia derzhavnoho rehuliuvannia tsin na preparaty insulin”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73-2014-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2014). Postanova vid 02.07.2014 No. 240 “Pytannia deklaruvannia zminy optovo-vidpusknykh tsin na likarski zasoby”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-2014-%D0%BF#Text.

KM Ukrainy. (2016). Postanova vid 09.11.2016 No. 862 “Pro derzhavne rehuliuvannia tsin na likarski zasoby”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/862-2016-%D0%BF#Text.

Zakon Ukrainy vid 05 kvit. 2007 No. 877–V “Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text.

Published

2021-03-12

Issue

Section

Organizational and socio-economic bases of pharmaceutical activities