Substantiation of the methodological approach to the complex use of economic and marketing components when forming the added value of rabeprazole

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.21.218

Keywords:

pharmaceutical market; drug; structure of added value; added value, price; income; calculation of cost price; marketing approcah; economic approach; cost management; drugs manufacturing

Abstract

Aim. To substantiate the methodological approach and work out the method for determining economic and marketing components of the cost price, the price and the added value of the drug on the example of Rabeprazole.

Materials and methods. Scientific publications, reports of the State Statistics Committee of Ukraine and Centre for Medical Statistics of the MHU, reports and calculations of the cost price of pharmaceutical manufacturers, our own research, as well as methods of systematic, comparative, content-analysis, economic and marketing analysis were used as materials.

Results. The stages of work have been summarized, and the algorithm for determining the basic indicators required for manufacturing of drugs has been formed. An extended scheme of calculation of the cost price of products based on the economic approach has been developed; the formation of retail and wholesale price and determination of the wholesale sale value of the drug on the basis of the marketing approach have been studied. The method for determining the basic economic indicators according to the market economic approach, calculation of the added value tax, income and profitability has been worked out on the example of rabeprazole. The distribution of the added value among the subjects of drug promotion and the structure of the added value of the manufacturer have been estimated.

Conclusions. The expediency and the necessity of using economic and marketing approaches of the cost management has been substantiated. The cost price and the formation of price for a drug has been calculated, and themethodological approach has been suggested. To assess the total market economic approach as to the determination of the cost price and the price of drug, a graphic scheme of economic and marketing approaches for determining the cost price and the price of drug (progressive retrograde calculation) has been developed. On the example of rabeprazole tablets (0.01 g) the method for determining the cost price, the price, the income and the added value of a drug manufacturer, wholesaler and pharmacy has been studied. The structure of the added value of the drug manufacturer has been characterized.

Author Biographies

M. M. Slobodyanyuk, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor of the Department of Pharmaceutical Management and Marketing

O. S. Samborskyi, Ivano-Frankivsk National Medical University

Candidate of Pharmacy (Ph. D.), associate professor of the Department of Organization and Economy
of Pharmacy and Drug Technology

O. Yu. Rohulia, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Pharmaceutical Management and Marketing

Yu.V. Baygush Baygush, Ivano-Frankivsk National Medical University

Тeaching assistant of the Department of Organization and Economy of Pharmacy and Technology of Drugs

References

Olkhovyk, O. (2019). Podatky and bukhoblik, 76. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/september/issue-76/article-91500.html.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M. (2015). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 3 (41), 38–43.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M., Tsarova, K. O. (2015). Formuvannia sobivartosti ekstemporalnykh likarskykh zasobiv: rozrakhunok taryfiv za indyvidualne vyhotovlennia likiv v aptetsi. Kyiv, 37.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M., Chernukha, V. M. (2015). Formuvannia sobivartosti ekstemporalnykh likarskykh zasobiv: rozrakhunok taryfiv za seriine vyhotovlennia likiv v aptetsi. Kyiv, 28.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M. (2016). Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 2 (3), 30–37. doi: https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.50.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M. (2020). Metodychni rekomendatsii z formuvannia modeli referentnoho tsinoutvorennia na osnovni likarski zasoby v Ukraini. Kharkiv, 28.

Halii, L. V., Nemchenko, A. S. (2003). Farmatsevtychnyi zhurnal, 4, 32–38.

Kosiachenko, K. L., Nemchenko, A. S., Kovalenko, O. V., Kubarieva I. V. (2011). Farmatsevtychnyi zhurnal, 1, 13–18.

Nazarkina, V. M., Nemchenko, A. S., Simonian, L. S. (2016). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti u farmatsii, 2, 42–48. doi: https://doi.org/10.24959/uekj.16.23.

Nazarkina, V. M., Fursa, L. I., Sliusar, N. V. (2016). Proceeding from Sotsialna farmatsiia: stan, problemy ta perspektyvy : materialy nauk. sympoziumu u ramkakh VIII Nats. zizdu farmatsevtiv Ukrainy, (15-16 veres. 2016 r.). (pp. 116-117). Kharkiv.

Kosiachenko, K. L. (2012). Teoretychne obgruntuvannia ta realizatsiia sotsialno-ekonomichnykh pryntsypiv tsinoutvorennia na likarski zasoby v Ukraini. Doctor dissertation. Kharkiv, 408.

Kubarieva, I. V. (2009). Naukovo-metodychni pidkhody do formuvannia sotsialno-ekonomichni systemy tsin na likarski zasoby. PhD dissertation. Kharkiv, 226.

Chmukhalo, N. V. (1991). Usovershenstvovanye tsenoobrazovanyia na lekarstva indyvydualnoho izghotovlenyia v novukh uslovyiakh khoziaistvovanyia. PhD dissertation. Kharkiv, 20.

Halkovskaia, H. (2016). Ezhenedelnyk Apteka, 16 (1037). Available at: http://www.apteka.ua/article/369849.

Ievtushenko, O. M., Mnushko, Z. M., Velma, S. V. (2009). Metodychni rekomendatsii z vyznachennia tsin realizatsii na likarski preparaty pid vplyvom rynkovykh faktoriv. Kharkiv, 20.

Krychkovska, A. M., Parashchyn, Zh. D., Zaiarniuk, N. L. at all. (2015). Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 1 (1), 80–85. doi: https://doi.org/10.24959/sphhcj.15.12.

Pashkov, V. M. (2012). Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrayiny, 3, 146–158.

Piven, E. P. (2008). Farmakom, 2, 88–94.

Slobodianiuk, M. M., Samborskyi, O. S. (2020). Proceeding from PrAT “Farmak”: Dodana vartist u tsini likarskoho zasobu. (19 lyst. 2020 r.). (pp. 3-4). Kyiv.

Trukhan, V. D. (2013). Modeli, systemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve, 2 (6), 116–121.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M. (2015). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 3 (41), 38–43.

Ministerstvo promyslovoi polityky Ukrainy. (2007). Nakaz vid 09.07.2007 No. 373 “Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07#Text.

Kostiuk, V. H. (2018). Naukove obhruntuvannia orhanizatsiino-ekonomichnykh pryntsypiv formuvannia asortymentnoi polityky vyrobnychykh farmatsevtychnykh pidpryiemstv. PhD dissertation. Kharkiv, 28.

Farmatsevtyka Ukrainy. (2020). Informatsiinyi dovidnyk. 3rd ed. Kyiv, Darnytsia. 38.

Published

2021-06-11

Issue

Section

Organizational and socio-economic bases of pharmaceutical activities