Substantiation of the composition and development of technology of granules based on the Alchemilla subcrenata Bus. herbal extract

Authors

  • L. M. Grytsyk Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine
  • A. R. Grytsyk Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine
  • I. A. Sas Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.22.254.1

Keywords:

granules; herbal extract; Alchemilla herb; development; technological parameters

Abstract

Aim. To develop the optimal composition and technology, determine the quality indicators of granules based on a dry extract of Alchemilla subcrenata Bus. herb.

Materials and methods. A dry extract of Alchemilla subcrenata Bus. herb, excipients and granules based on the extract studied were chosen as the study objects. For the analysis of recent research and publications, methods of scientific analysis were used; they contributed to the comparison, analysis, generalization and systematization of literature data. To achieve the aim, the generally accepted physical, physico-chemical and pharmaco-technological methods were used; they contributed to the objective assessment of the quality of the drug obtained.

Results. According to the results of the studies conducted, the composition of granules based on the dry extract of Alchemilla subcrenata Bus. herb (the extractant – 70 % ethanol) was substantiated, and the technology of their production was developed. During the experimental studies, the optimal excipients for the production of granules, namely saccharin, sorbitol, ascorbic acid and 1 % methylcellulose solution, were selected. The granules developed meet the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine 2.0 by their organoleptic indicators and technological parameters, and are stable during storage.

Conclusions. The optimal composition of such dosage form as granules under the conditional name “Alchemin” has been substantiated, and the technology of their production has been developed. According to the results of pharmaco-technological and physico-chemical studies, the compliance of the granules developed with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine 2.0 has been proven.

Author Biographies

N. I. Dubel, Івано-Франківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), teaching assistant of the Department of Pharmaceutical Management,
Drug Technology and Pharmacognosy

L. M. Grytsyk, Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Chemistry, Pharmaceutical Analysis nd Postgraduate Education

A. R. Grytsyk, Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor, head of the Department of Pharmaceutical Management, Drug Technology and Pharmacognosy

I. A. Sas, Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Chemistry, Pharmaceutical Analysis and Postgraduate Education

References

Zubchenko, T. M., Vitko, A. M., Elʹ Ayyadi, Abdelkhay. (2021). Proceeding from Suchasni aspekty stvorennya ekstemporalʹnykh likarsʹkykh zasobiv: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi dystantsiinoi konferentsii. (pp. 43–45). Kharkiv: NFaU.

Kovalʹ, V. M., Tykhonov, O. I., Shpychak, O. S., Bohdan, N. S. (2017). Zbirnyk naukovykh pratsʹ spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka, 30, 58–67.

Hrytsyk, A., Dubelʹ, N., Hrytsyk, L. (2021). SSP Suchasna farmatsiia i medytsyna, 1 (2), 1–9. doi: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i2.28.

Tuchak, N. I. (2014). Farmakohnostychne doslidzhennya roslyn rodu Pryvorotenʹ. Dissertation abstract. Lʹviv, 24.

Maslov, O. Yu., Kolisnyk, S. V., Komisarenko, M. A., Kostina, T. A., Dynnyk, K. V. (2022). Development of the composition and technology for obtaining a dietary supplement “Cachinol” with the antioxidant activity in the form of granules used in the polycystic ovary syndrome. Visnyk farmatsii, 1 (103), 42-47. doi: https://doi.org/10.24959/nphj.22.77.

Yezersʹka, O. I., Marushchak, A. Yu. (2018). Zbirnyk naukovykh pratsʹ spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka, 30, 83-92.

Bursova, A. O., Zubchenko, T. M., Marchenko, M. V. (2018). Suchasni dosiahnennia farmatsevtychnoi tekhnolohii i biotekhnolohii: zbirnyk naukovykh pratsʹ (Vyp. 4). (pp. 45-49). Kharkiv: NFaU.

Yatsiuk K. M., Fedorovsʹka M. I., Kutsyk R. V. (2018). Zbirnyk naukovykh pratsʹ spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka, 30, 461-470.

Hrytsyk, A. R., Hrytsyk, L. M., Tuchak, N. I. (2011). Perspektyvy vykorystannia roslyn rodu Pryvorotenʹ u medytsyni ta farmatsii. Lʹviv: Lʹviv-Inform-Resursy, 64.

DP “Ukrainsʹkyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarsʹkykh zasobiv”. (2015). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. (Vols. 1-3, Vol. 1). (2nd ed.). Kharkiv, 1128.

Kutova, O. V., Ruban, O. A., Alkhalaf Malek, V. A. (2021). Visnyk farmatsii, 2 (102), 30-35. doi: https://doi.org/10.24959/nphj.21.62.

MOZ Ukrainy. (2007). Nakaz No. 339 vid 19.06.2007 “Pro zatverdzhennia Perelikiv nazv dopomizhnykh rechovyn ta barvnykiv, shcho vkhodiatʹ do skladu likarsʹkoho zasobu”. zakon.rada.gov.ua. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0339282-07#Text.

DP “Ukrainsʹkyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarsʹkykh zasobiv”. (2014). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. (Vols. 1-3, Vol. 2). (2nd ed.). Kharkiv, 724.

Sidenko, L. N., Kazarinov, N. A. (2020). Visnyk farmatsii, 1 (99), 28-36. doi: https://doi.org/10.24959/nphj.20.17.

Rybachuk, V. D. (2018). The choice of fillers when creating natural zeolite tablets by the wet granulation method. Visnyk farmatsii, 4 (96), 37-42. doi: https://doi.org/10.24959/nphj.18.2227.

Hurtovskii, A. S., Shpychak, O. S., Spiridonov, S. V. (2021). Visnyk farmatsii, 2 (102), 20-24. doi: https://doi.org/10.24959/nphj.21.66.

Published

2022-07-28

Issue

Section

Social medicine and pharmacy: past, present and development prospects