DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.33

Chronological retrospective indicators of formation and development of the pharmaceutical business in Ukreine (1709-1917)

M. S. Ponomarenko, A. S. Solovev, V. A. Boryschuk, Yu. M. Grygoruk, T. M. Krasnyanska

Abstract


The article presents the results of the study and generalization of organization and legal aspects of the pharmacy formation in Ukraine in the period of 1709-1917. A detailed analysis of formation and development of the pharmacy chain and characteristics of the personnel policy of pharmacies within a specified period are presented in the article.


Keywords


history of pharmacy; statistics; indicators; personnel

References


Алєксєєва І. М. Професійний термінологічно-понятійний апарат: першооснова удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності : дис.… кандидата фармац. наук : 15.00.01 / І. М. Алєксєєва. – К., 2011. – 122 с.

Алєксєєва І. М. Загальний стан організації законодавства з охорони здоров’я населення України / І. М. Алєксєєва // Запорож. мед. журнал. – 2007. – № 2. – С. 178-182.

Бабінцева Л. Ю. Науково-методичне обґрунтування управління персоналом на фармацевтичних промислових підприємствах в умовах інформатизації фармацевтичного ринку : дис. … кандидата фармац. наук : 15.00.01 / Л. Ю. Бабінцева. – К., 2004. – 197 с.

Бабський А. А. Науково-теоретичні підходи та обґрунтування процесу гармонізації взаємопов’язаних факторів впливу на промислове виробництво та реалізацію лікарських засобів: дис. … кандидата фармац. наук : 15.00.01 / А. А. Бабський. – К., 2002. – 239 с.

Большой юридический словарь. Т. 1 / под ред. А. В. Малько. – М. : Проспект, 2009. – 702 с.

Борищук В. О. Ретрофармацевтичні дослідження впливу організаційно-правової структури управління аптечною мережею та аптечною службою на оптимізацію забезпечення населення лікарськими засобами (1960-1990 рр.) / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 5-13.

Борищук В. О. Дослідження стану організації забезпечення населення лікарськими засобами в роки незалежності України – становлення фармацевтичного ринку / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська та ін. // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 3. – С. 47-53.

Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського / ред. кол. Б. Є. Патона, А. Г. Загородній, М. В. Багров [та ін.] // Праці з історії, філософії та організації науки. – К. : Фенікс, 2012. – 657 c.

Губский И. М. Аптечное дело в Украинской ССР / И. М. Губский, М. Н. Бушкова, Н. И. Яковец. – Чернигов : Облтипография им. С. М. Кирова, 1958. – 207 с.

Губський І. М. Аптечна справа в УРСР / І. М. Губський. – К. : Здоров’я, 1964. – 137 с.

Демченко І. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : моногр. / І. Демченко, О. Соловйов. – К. : Новий друк, 2014. – 128 с.

Етичний кодекс фармацевтичних працівників України / Довідник кваліфікаційних характеристик працівників (Посадові інструкції) / за ред. М. С. Пономаренка. – К.: ПП «Блудчий М. І.», 2011. – С. 8-15.

Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно-економічного та державно-політичного розвитку. Повідомлення 1 / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Г. В. Загорій та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 29-35.

Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно-економічного та державно-політичного розвитку. Повідомлення 2 / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Г. В. Загорій та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 35-41.

Кундієв Ю. І. Біоетика і ринкові відносини / Ю. І. Кундієв // Медик столиці. – 2013. – № 10. – С. 1-3.

Материалы к истории развития здравоохранения на Украине / И. М. Губский, И. А. Миниович / В кн.: Аптечное дело в Украинской ССР. – Чернигов: Облтипография им. С. М. Кирова, 1958. – С. 5-29.

Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине / И. М. Губский, И. А. Миниович // Аптечное дело в Украинской ССР. – Чернигов: Облтипография им. С. М. Кирова, 1958. – С. 126-130.

Семашко Н. А. Фармацевтический весник. – 1923. – № 4-5. – С. 48.

Ноофармація, фармакоекономіка в науці, освіті, практиці / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, О. В. Кирпач // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 28-29 берез. 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 366-367.

Повертаємо з небуття славні імена видатних науковців / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, В. О. Борищук, К. Л. Косяченко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 27-28 верес. 2013 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 280-281.

Соловйов О. С. Нормативно-правові засади раціонального використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів (законодавча субстанція та допоміжний взаємопідживлюючий елемент в тілі фармацевтичного права. Ціна ЛЗ, показники, кадри) / О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук // Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К. : НМАПО, 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 524-533.

Соловйов О. С. Ноофармацевтичні основи формування й забезпечення нормативно-правових засад в системі післядипломного навчання / О. С. Соловйов // Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К. : НМАПО, 2015. – Вип. 24, кн. 5. – С. 358-362.


GOST Style Citations


1. Alieksieieva I. M. [thesis for PhD (Pharmaceutical Sciences)]. Kyiv; 2011. 122 p.

2. Alieksieieva I. M. Zahl’nyi stan orhanizatsii zakonodavstva z okhorony zdorov’ya naselennya Ukraiiny // Zaporozhskii med. zhurnal. 2007; 2:178-182.

3. Babintseva L. Yu. [thesis for PhD (Pharmaceutical Sciences)]. Kyiv; 2004. 197 p.

4. Babs’kyi A. A. [thesis for PhD (Pharmaceutical Sciences)]. Kyiv; 2002. 239 p.

5. Mal’ko A. V. Bol’shoy yuridicheskiy slovar’. Vol. 1. Moscow: Prospekt; 2009. 702 p.

6. Boryschuk V. O., Soloviov O. S., Krasnyanska T. M., Klymenko I. V., Battalova R. I., Augunas S. V., Kyrpach O. V. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2015;3:5-13.

7. Boryschuk V. O., Soloviov O. S., Krasnyanska T. M., Klymenko I. V., Augunas S. V., Grygoruk Yu. M., Kyrpach O. V. Medychna informatyka ta inzheneriya. 2015;3:47-53.

8. Paton B. Ye., Zagorodnii A. G., Bagrov M. V. et al. Vybrani naukovi pratsi akademika V. I. Vernads’koho. Pratsi z istorii, filosofii ta orhanizatsii nauky. Kyiv: Feniks; 2012. 657 p.

9. Gubskii I. M., Bushkova M. N., Yakovets N. I. Aptechnoe delo v Ukrainskoy SSR. Chernigov: Obltipografiia im. S. M. Kirova; 1958. 207 p.

10. Gubskii I. M. Aptechna sprava v URSR. Kyiv: Zdorov’ya; 1964. 137 p.

11. Demchenko I., Soloviov O. Poperedzhennya poshyrennya fal’syfikovanykh likars’kykh zasobiv na mizhnarodnomu ta natsional’nomu rivni. Kyiv: Novyi druk; 2014. 128 p.

12. Ponomarenko M. S., ed. Etychnyi kodeks farmatsevtychnyh pracivnykiv Ukrai’ny. Dovidnyk kvalifikaciinyh harakterystyk pracivnykiv (Posadovi instrukcii’). Kyiv: Bludchyi M. I.; 2011. P. 8-15.

13. Boryschuk V. O., Soloviov O. S., Zagorii G. V., Krasnyanska T. M., Klymenko I. V., Augunas S. V., Kyrpach O. V., Battalova R .I. Farmacevtychnyi zhurnal. 2014;5:29-35.

14. Boryschuk V. O., Soloviov O. S., Zagorii G. V., Krasnyanska T. M., Klymenko I. V., Augunas S. V., Kyrpach O. V., Battalova R. I. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2014;6:35-41.

15. Kundiiev Yu. I. Bioetyka i rynkovi vidnosyny. Medyk stolytsi. 2013;10:1-3.

16. Gubskii I. M., Miniovich I. A. Materialy k istorii razvitiia zdravoohraneniia na Ukraine. In: Aptechnoe delo v Ukrainskoi SSR. Chernigov: Obltipografiia im. S. M. Kirova; 1958. P. 5-29.

17. Ocherki istorii meditsinskoi nauki i zdravookhraneniya na Ukraine. Aptechnoe delo v Ukrainskoy SSR. Chernigov; 1954. P. 6.

18. Semashko N. A. Farmatsevticheskiy vesnik. 1923;4-5:48.

19. Ponomarenko M. S., Soloviov O. S., Krasnyanska T. M., Kyrpach O. V. Noofarmatsiya, farmakoekonomika v nautsi, osviti, praktytsi. In: Menedzhment ta marketynh u skladi suchasnoii ekonomiky, nauky, osvity, praktyky. Proceedings of the International Internet-Conference; 2013, March 28-29. Kharkiv: NUPh; 2013. P. 366-367.

20. Ponomarenko M. S., Soloviov O. S., Boryschuk V. O., Kosiachenko K. L. Povertaiemo z nebuttya slavni imena vydatnykh naukovtsiv. In: Naukovo-tekhnichnyi progress i optymizatsiya tekhnolohichnykh protsesiv stvorennya likars’kykh preparativ. Proceedings of the Conference; 2013, September 27-28. Ternopil’: Ukrmedknyga; 2013. P. 280-281.

21. Soloviov O. S., Grygoruk Yu. M. Zbirnyk naukovykh prats’ spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka. Kyiv: NMAPO; 2015. Vol. 24, part 2; P. 524-533.

22. Soloviov O. S. Zbirnyk naukovykh prats’ spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka. Kyiv: NMAPO; 2015. Vol. 24, part 5; P. 358-362.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Soc. farm. ohor. zdor.

ISSN 2518-1564 (Online), ISSN 2413-6085 (Print)