The analysis of current trends in management of social responsibility of pharmaceutical enterprises

O. V. Posylkina, Yu. S. Bratishko

Abstract


The article describes the topical issues of management of social responsibility on the macro-, mesoand microeconomic level. The analysis of the existing ratings of social responsibility, reputation and a sustainable development of countries of the world has been carried out. The indexes of a stable development of countries of the Eastern Europe have been studied. The ratings of socially responsible companies of the world with the high level of business reputation and development have been studied. Distribution of pharmaceutical enterprises by their participations in social programs has been investigated. The forms of social programs implemented most often by domestic pharmaceutical enterprises have been analyzed. The method of the social responsibility assessment of pharmaceutical enterprises has been developed. The need for creation of scientific and practical bases of development of social responsibility in pharmacy has been proven in the article.


Keywords


social responsibility; rating; social program; pharmaceutical enterprise

References


Братішко, Ю. С. Посада менеджера із соціальної відповідальності сучасної фармацевтичної компанії : Соціальна відповідальність бізнесу і адміністрації – створення інноваційного управління : моногр. / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна; за ред. В. Дучмала. – Бердянськ : Вид-во Ткачук О. В., 2015. – С. 54-63.

Братішко, Ю. С. Теоретико-методологічні засади впровадження соціального контролінгу на фармацевтичних підприємствах / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 6. – С. 78-86.

Братішко, Ю. С. Формування концепції соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу / Ю. С. Братішко // Socio-economic problems of management: Collective monograph. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. – Р. 198-221.

Котвіцька, А. А. Дослідження впровадження етичного кодексу фармацевтичних працівників України у практичну діяльність / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т. 1, № 1. – С. 45-52.

Котвіцька, А. А. Соціальний маркетинг як основа формування соціальної відповідальності фармацевтичних організацій / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, А. В. Волкова // Соціальна фармація в Україні : стан, проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 17-20 берез. 2014 р. – Х. : НФаУ, 2014. – С. 88-95.

Фармацевтическая этика и деонтология : тексты лекций / З. Н. Мнушко, Н. М. Дихтярева, Н. В. Чернобровая и др. – Х. : НФАУ: Золотые страницы, 2002. – С. 60-75.

Мнушко, З. М. Формування корпоративної культури у складі стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств / З. М. Мнушко, Г. М. Лисак // Вісник фармації. – 2003. – № 3. – С. 55-60.

Немченко, А. С. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення та впровадження національних стандартів належних практик GDP та GPP / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька // Фармацевтичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 3-9.

Немченко, А. С. Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів в регіонах України : метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька. – Х., 2007. – 28 с.

Немченко, А. С. Наукове обґрунтування принципів функціонування системи лікарського забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька // Фармаком. – 2007. – № 2. – С. 94-99.

Партишев, О. Корпоративна соціальна відповідальність. Фармацевтичний бізнес / О. Партишев, А. Стогній, А. Чобану // Фармацевт-практик. – 2012. – № 5. – С. 8-9.

Етична декларація – стандарт поведінки медпредставника, провізора-консультанта в інформаційно-довідковій та рекламній діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України / М. С. Пономаренко [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 35-41.

Ткаченко, Н. О. Сучасний стан і характеристика соціальної відповідальності підприємницької діяльності / Н. О. Ткаченко, Н. М. Червоненко, Є. Г. Книш // Запорож. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 76-82.

Ткаченко, Н. О. Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти / Н. О. Ткаченко, Є. Г. Книш, Н. М. Червоненко // Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 23-28.

Аналіз законодавчо-нормативного регулювання системи соціального захисту працівників аптечних закладів України / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т. 1, № 1. – С. 12-17.

Сучасні вимоги до системи охорони праці в аптечних закладах України / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т. 1, № 2. – С. 65-72.

Толочко, В. М. Посилення соціальної відповідальності в діяльності аптечних закладів України / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 17-20 берез. 2014 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – C. 128-132.

Черкашина, А. В. Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова / А. В. Черкашина, А. А. Котвіцька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 3. – С. 36-42.

Офіційний сайт Інституту репутації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.reputationinstitute.com.

Офіційний сайт Міжнародного кадрового порталу Групи компаній HeadHunter Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hh.ua/.

Офіційний сайт Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/.


GOST Style Citations


1. Bratishko YuS, Posylkina OV. Posada menedzhera iz sotsialnoi vidpovidalnosti suchasnoi farmatsevtychnoi kompanii: Sotsialna vidpovidalnist biznesu i administratsii – stvorennia innovatsiinoho upravlinnia. Duchmala V, editor. Berdiansk: Vyd-vo Tkachuk OV; 2015. P. 54–63.

2. Bratishko YuS, Posylkina OV. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. 2015;6:78–86.

3. Bratishko YuS. Formuvannia kontseptsii sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnoho biznesu. Socio-economic problems of management: Collective monograph. Melbourne, Australia: Thorpe-Bowker®; 2015. P. 198–221.

4. Kotvitska AA, Surikova IO, Havrysh NB. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2015;1(1):45–52.

5. Kotvitska AA, Chmykhalo NV, Volkova AV. Sotsialnyi marketynh yak osnova formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnykh orhanizatsii. Sotsialna farmatsiia v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy. Proceedings of the International Scientific and Practical Internet-Conference; 2014 March 17-20. – Kharkiv: NFaU; 2014. P. 88–95.

6. Mnushko ZN, Dikhtiareva NM, Chernobrovaia NV, et al. Farmatcevticheskaia etika i deontologiia. Kharkov: NFAU: Zolotye stranitcy; 2002. P. 60–75.

7. Mnushko ZM, Lysak HM. Visnyk farmatsii. 2003;3:55–60.

8. Nemchenko AS, Kotvitska AA. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2006;4:3–9.

9. Nemchenko AS, Kotvitska AA. Koreliatsiino-rehresiine modeliuvannia sotsialnoekonomichnykh pokaznykiv simeinoi dostupnosti likarskykh zasobiv v rehionakh Ukrainy. Kharkiv; 2007. 28 p.

10. Nemchenko AS, Kotvitska AA. Farmakom. 2007;2:94–9.

11. Partyshev O, Stohnii A, Chobanu A. Farmatsevtpraktyk. 2012;5:8–9.

12. Ponomarenko MS, et al. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2007;5:35–41.

13. Tkachenko NO, Chervonenko NM, Knysh YeH. Zaporozhskii meditsynskii zhurnal. 2013;2:76–82.

14. Tkachenko NO, Knysh YeH, Chervonenko NM. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2013;3:23–8.

15. Tolochko VM, Muzyka TF, Zarichkova MV, Dolzhnikova OM. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2015;1(1):12–17.

16. Tolochko VM, Muzyka TF, Zarichkova MV, Artiukh TO. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2015;1(2):65–72.

17. Tolochko VM, Zarichkova MV. Posylennia sotsialnoi vidpovidalnosti v diialnosti aptechnykh zakladiv Ukrainy. Sotsialna farmatsiia: stan, problemy ta perspektyvy. Proceedings of the International Scientific and Practical Internet-Conference; 2014 March 17-20. – Kharkiv: NFaU; 2014. P. 128–32.

18. Cherkashyna AV, Kotvitska AA. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. 2014;3:36–42.

19. Ofitsiinyi sait Instytutu reputatsii [Internet]. Available from: https://www.reputationinstitute.com/.

20. Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoho kadrovoho portalu Hrupy kompanii HeadHunter Ukraina [Internet]. Available from: http://hh.ua/.

21. Ofitsiinyi sait Svitovoho Tsentru danykh z heoinformatyky ta staloho rozvytku [Internet]. Available from: http://wdc.org.ua/.

DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.53

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Soc. farm. ohor. zdor.

ISSN 2518-1564 (Online), ISSN 2413-6085 (Print)