The study of scientific and practical aspects of the pharmaceutical terminology formation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.17.74

Keywords:

pharmacy, organizational and economic direction, social orientation, term, pharmaceutical provision.

Abstract

Aim. To identify pharmaceutical terms of socio-economic and organizational directions that are the most used and important in order to substantiate their role and place in the pharmaceutical terminology system.

Materials and methods. Methods of scientific analysis, in particular historical, systematic and analytical, content analysis, were used in the work.

Results. Historical and interdisciplinary features of formation of the pharmaceutical terminological apparatus have been identified. It has been shown that the characteristic feature of the terminology of organizational and economic disciplines of social orientation is a rapid development with a characteristic absence of definition and legislative consolidation of the key terms. The absence of consistency in using such terms as “pharmaceutical provision”, “drug provision”, “provision with medicines”, as well as the discrepancy of these terms to the current state of development of pharmaceutical science and practice have been found.

Conclusions. In the accordance with the results of the study conducted the pharmaceutical provision is presented as the subsystem in the national healthcare with the definition of the basic principles and components of organizational and economic forms and indicators of efficiency. The definition of the term “pharmaceutical provision” in the context of modern pharmaceutical science and practice is given; it contributes to deepening of the systematic and logical approach of modern scientific research in pharmacy.

References

Farmatsevtychna entsyklopediia [Internet]. Available at: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/310/farmacevtichna–dopomoga.

Chernykh, V. P., Pertsev, I.M. (2011). Shchotyzhnevyk Apteka, 47 (818). Available at: http://www.apteka.ua/article/108503

Nemchenko, A. S., Panfilova, H. L., Kotvitska, A. A., Khomenko, V. M. (2008). Proceding of Formuvannia natsionalnoi likarskoi polityky za umov vprovadzhennia medychnoho strakhuvannia: pytannia osvity, teorii ta praktyky: materialy naukovo–prakychnoi konferentsii. Kharkiv, 3–12.

Nemchenko, A. S., Kotvitska, A. A., Kubarieva, I.V., Volkova, A. V. (2012). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 3, 32–36.

Shevchuk, S. V., Klymenko, I.V. (2011). Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam. Kyiv: Alerta, 513–525.

Sait zhurnalu «Visnyk farmatsii». nphj.nuph.edu.ua. Available at: http://nphj.nuph.edu.ua/.

Sait zhurnalu «Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorov’ia». sphhcj.nuph.edu.ua. Available at: http://sphhcj.nuph.edu.ua/.

Sait zhurnalu «Farmatsevtychnyi chasopys». ojs.tdmu.edu.ua. Available at: http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm–chas/issue/archive.

Sait zhurnalu «Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal». zmj.zsmu.edu.ua. Available at: http://zmj.zsmu.edu.ua/issue/archive.

Sait zhurnalu «Klinichna farmatsiia». cphj.nuph.edu.ua. Available at: http://cphj.nuph.edu.ua/index.php/cphj/issue/archive.

Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. № 2801–XII zi zminamy ta dopovnenniamy «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia». Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801–12.

Postanova KMU vid 30.11.2016 r. № 919 «Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv)». Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929–2016–%D0%BF.

Nemchenko, A. S., Panfilova, H. L., Propisnova, V. V. (2009). Klinichna frmatsiia, 1, 31–36.

Nemchenko, A. S., Panfilova, H. L. (2008). Naukovo–metodychni pidkhody do optymizatsii farmatsevtychnoho zabezpechennia medychnoho standartu yak skladovoi strakhovoi polityky. Kharkiv.

Panfilova, H. L., Nemchenko, A. S., Nemchenko, O. A. (2009). Orhanizatsiia farmatsevtychnoi dopomohy naselenniu za umov vprovadzhennia medychnoho strakhuvanniai. Kharkiv.

Kotvitska, A. A., Kubarieva, I. V. (2015). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 6, 87–91.

Kotvitska, A. A., Krasulia, O. I., Kubarieva, I. V. (2012). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 6 (26), 72–77.

Kotvitska, A. A., Kubarieva, I. V. (2014). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 6 (38), 75–81.

Published

2017-06-14

Issue

Section

Health organization