Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.17.79

Keywords:

electronic textbook, postgraduate training, specialists in pharmacy and medicine.

Abstract

Aim. To determine the scientific and methodological approaches to elaboration of electronic textbooks.

Materials and methods. The methods of analysis and generalization were used in the study.

Results. The study gave a possibility to assess domestic regulatory support for elaboration and implementation of electronic textbooks, define their types, basic characteristics and basic principles of development. The authorial definition of an “electronic textbook” and an algorithm to create electronic textbooks are presented.

Conclusions. The algorithm for electronic textbook elaboration created in the study has been used to develop an electronic textbook of the second type “Pharmaceutical and biomedical aspects of medicines” for postgraduate training of healthcare professionals.

References

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 rr. Retrieved from: http://www.nmu.edu.ua/files/strateg_rozv_2012.pdf.

Polianskyi, P. (2011). Pro perevahy i vrazlyvi mistsia elektronnykh pidruchnykiv. Retrieved from: http://osvita.ua/school/method/16840/.

Eshnazarova, M. Yu. (2013). Molodoi uchenyi, 9, 433–434.

Torubara, O. M. (2013). Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 108.2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_20.

Zimina, O. V., Kirillov, A. I. Rekomendatsii po sozdaniiu elektronnogo uchebnika. Retrieved from: http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm.

Beliaev, M. I. (2015). Distantsionnoe i virtualnoe obuchenie, 2 (92), 31–43.

Maliarets, L. M., Kovaleva, E. A. (2014). Tekhnologicheskii audit i rezervy proizvodstva, 2 (1 (16)), 35–38.

Artomov, I.V., Vashchuk, O. M. (2012). Navchalna knyha: orhanizatsiia i metodyka stvorennia. Uzhhorod: ZakDU, 238.

Vladimirova, L. P. (2015). Aktualnye napravleniia nauchnykh issledovanii: ot teorii k praktike, 3 (5), 115–117. Retrieved from: http://elibrary.ru/item.asp?id=23890785&/.

Fedorchuk, V. V. (2012). Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 12, 153–158. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_29.

Kotvitska, A. A., Ohar, S. V., Kotenko, O. M. et al. (2016). Poriadok pidhotovky do vydannia navchalno-metodychnoi literatury. Kharkiv: NFaU, 36.

Dumanskyi, Yu. V., Mintser, O. P., Piatnytskyi, Yu. S. et al. (2015). Pidhotovka elektronnykh vydan, dydaktychnykh demonstratsiinykh materialiv, elektronnykh navchalnykh posibnykiv ta pidruchnykiv u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh. Kyiv, 29.

Kukharenko, V. M., Berezenska, S. M., Buhaichuk, K. L. et al. (2016). Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia. V. M. Kukharenko (Ed.). Kharkiv: “Miskdruk” : NTU “KhPI”, 284.

Downloads

Published

2017-06-14

Issue

Section

Social medicine and pharmacy: past, present and development prospects