The scientific and theoretical substantiation for directions of the marketing communication activity development of the pharmaceutical market subjects in the context of the concept of the social and ethical promotion

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.18.130

Keywords:

marketing communication activity, promotion, pharmaceutical product, social and ethical marketing concept, pharmaceutical market subjects

Abstract

Aim. To substantiate scientifically and theoretically and improve the applied regulations and recommendations concerning directions for developing the marketing communication activity of the pharmaceutical market subjects in the context of the concept of the social and ethical promotion of medicines to the market.

Materials and methods. The research is based on modern marketing concepts; scientific papers of national and foreign authors in the field of the marketing communicative activity at the pharmaceutical market; official materials of the state, national and international organizations; the legislative and regulatory framework for governing the pharmaceutical business inUkraine. A set of scientific knowledge methods such as analysis and synthesis, abstraction and generalization, analogy and comparison, as well as the marketing research methods were used.

Results. The results of the study are in elaborating the main social and ethical marketing structural concepts, defining their objectives and implementation instruments. It has been specified that all social and ethical marketing concepts contain the basic principle of marketing – “consumer orientation”, which is supplemented by orientation towards the system of the parties concerned (suppliers, investors, shareholders, state structures, employees, competitors). The objective of each of the abovementioned structural marketing concepts determines the transformation of the instruments, which effective application is possible only if the pharmaceutical business is conducted on the social and ethical marketing principles.

Conclusions. The research conducted has shown that the social and ethical orientation of the marketing communication activity of the pharmaceutical market subjects is focused on studying the consumers’ demands in order to optimize the pharmaceutical care and to provide the physical, assortment, information and economic availability of medicines; it is a guarantee of higher life quality of an individual, well-being of the society as a whole and the market stability of the pharmaceutical market subjects.

Author Biographies

A. B. Olkhovska, National University of Pharmacy

Candidate of Phamacy (PhD), associate professor of the Pharmaceutical Marketing
and Management Department

V. V. Malyi, National University of Pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor, head of the Department of Pharmaceutical Marketing and Management

References

Beloshapka, V. A. (2014). Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 9, 81–85.

Hromovyk, B. P., Unhurian, L. M. (2012). Ukrainskyi medychnyi almanakh, 5 (15), 86–89.

Zagorii, G. V., Zagorii, V. A. (2012). Farmatsevtychnyi kur’ier, 2, 28–33.

Krykavskiі, Y. V., Rikovanov, I. S., Yankovskaia, L. A. (2011). Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Lohistyka”, 706, 222–231.

Pestun, I. V., Mnushko, Z. M. (2012). Vìsnyk farmatsìi, 2, 44–47.

Sushharina, I. V., Nemchenko, A. S., Khomenko, V. M. (2017). Pharmatsevtychnyi chasopys, 1, 32–38.

Boiko, A. I., Parnovskyi, B. L., Sichkoriz, A. Ye. et all. (2013). Novyny medytsyny ta farmatsii, 5 (449), 12–14.

Posylkina, O. V., Litvinova, E. V. (2014). Nauchnye vedomosti BelGu. Seriia “Meditsina, farmatsiia”, 1, 150–157.

Prokopishin, V., Safta, V., Brumerel, M. (2003). Osnovy farmatsevticheskoi deiatelnosti. Kishinev, 486.

Tolochko, V. M., Muzyka, T. F. (2018). Proceeding from Farmatsevtychna nauka ta praktyka: problemy, dosiahnennia, perspektyvy rozvytku: materialy II nauk.–prakt. internet–konf. z mizhnar. uchastiu (27 kvit. 2018 r.) (p. 284). Kharkiv : NFaU.

Beloshapka, V. A., Zagorii, G. V., Usenko, V. A. (2001). Strategicheskoe upravlenie i marketing v praktike farmatcevticheskikh firm. Kiev: RIA Triumf, 361.

Boryshchuk, V. O., Soloviov, O. S., Krasnianska, T. M., Klymenko, I. V., Kirpach, A. V., Augunas, S. V. (2015). Farmatsevtychnyi zhurnal, 4, 9–15.

Hromovyk, B. P., Puzanova, I. P. (2015). Klinichna farmatsiia, farmakoterapiia ta medychna standartyzatsiia, 3-4, 64–69.

Malyi, V. V. (2014). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 4, 40–46.

Olkhovskaia, A. B., Levchenko, I. P., Kabachnaia, A. V. (2007). Provizor, 9, 24–28.

Posylkina, O. V., Bratishko, Yu. S. (2016). Management of quality in pharmacy. Kharkiv: NFaU, 135–136.

Tolochko, V. M., Medvedevа, Yu. P. (2012). Farmatsevtychnyi kur’ier, 2, 16 –18.

Ivaniichuk, T. Yu. (2014). Forum prava, 2, 149–153.

Kotvitska A. A. (2008). Metodolohiia sotsialno–efektyvnoi orhanizatsii farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia (Doctoral dissertation). Kharkiv: NFaU, 371.

20. Ethical criteria for drug promotion on the market. Resolution (2017). Available at:http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18787ru/s18787en.pdf?ua=1.

21. Code of Good Practice of the Association of International Pharmaceutical Manufacturers (AIPM) (2017). Available at:http://aipm.org/netcat_files/467/367/h_eea25538b485d7a129e6e9b0333541a8

22. How to recognize drug promotion and how to treat it: a practical guide (2017). Available at: http://haiweb.org/wp–content/uploads/2015/05/Pharma–Promo–Guide–Russian.pdf

EvaluatePharma (2018). World Preview 2018, Outlook to 2024. Available at: http://info.evaluategroup.com/rs/607–YGS–364/images/WP2018.pdf

Zakon Ukrainy “Pro likarski zasoby vid 31.08.2018 No. 2462–VIII. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96–%D0%B2%D1%80

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zminy do statti 12 Zakonu UkrainyPro likarski zasobyshchodo markuvannia likarskykh zasobiv shryftom Brailia”. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2165–17

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy u sferi okhorony zdorovia shchodo posylennia kontroliu za obihom likarskykh zasobiv, kharchovykh produktiv dlia spetsialnoho diietychnoho spozhyvannia, funktsionalnykh kharchovykh produktiv ta diietychnykh dobavok” vid 28.06.2015 No. 222–VIII. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196–17

Gerasymiak, N. V. (2012). Efektyvna ekonomika, 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1280

Zahornaia, T. O., Stasiuk, A. N. (2012). Marketynh i menedzhment innovatsii, 2, 32–38.

Published

2018-12-12

Issue

Section

Social marketing and pharmacoeconomic research