Modern approaches to organization of the labor protection in the mental activity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.18.135

Keywords:

labor intensity, mental activity, labor protection, working conditions

Abstract

Aim. To study the approaches to organization of the labor protection in the mental activity.

Materials and methods. The analytical, comparative and logical methods, as well as the content analysis were used.

Results. The mental activity of employees refers to complex activities due to the fact that it is accompanied by neuro-emotional strain and leads to fatigue. It is characterized by the following physiological features: disorder of metabolic processes, vasoconstriction of the limbs and vasodilation of the internal organs, decrease in the level of sugar in the blood and alkaline reserves, increase of the content of inorganic phosphorus, cholesterol, and creatine. According to the state sanitary norms and rules the indicators that characterize the intensity of work include intellectual, sensory and emotional stresses, the degree of monotony of loads and the mode of operation. According to these indicators the class and the degree of gravity and labor intensity, and measures to increase the productivity of the mental work and prevention of fatigue are determined.

Conclusions. An important condition for improving productivity and preventing overfatigue is the rational mode of work and rest.

Author Biographies

O. V. Zhukovina, National University of Pharmacy

Candidate of Pharmacy (PhD), associate professor of the Department of Processes and Apparatuses
of Chemical and Pharmaceutical Industries

R. V. Sahaidak-Nikitiuk, National University of Pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), head of the Department of Processes and Apparatuses of Chemical and Pharmaceutical Industries

G. A. Gretska, National University of Pharmacy

teaching assistant of the Department of Processes and Apparatuses of Chemical and Pharmaceutical Industries

References

Kasparov, A. A. (2016). Hihiena truda i promyshlennaia sanitaryia.Moscow: Meditsyna, 121.

Ehorov, V. V., Skibitskii, E. H., Khrapchenkov, V. H. (2008). Pedahohika vysshei shkoly.Novosibirsk: SAFBD, 260.

Markova, T. L. (2012). Professionalnaia deiatelnostprepodavatelei vysshei shkoly Rossii i SShA: sravnitelnyi analiz. (Master’s thesis). Ekaterinburh.

Arustamov, E. A., Kosolapova, N. V., Prokopenko, N. A. (2015). Bezopasnostzhyznedeiatelnosti. 14 ed.Moscow, 176.

Alekseev S. V., Usenko, V. R. (2015). Hihiena truda.Moscow: Meditsyna, 117.

Eremina, S. N. (2014). Spetsifika pravovoho rehulirovaniia truda rabotnikov obrazovatelnykh orhanizatsii vyssheho obrazovaniia. Rostov-na-Donu: Izd-vo Yuzhnoho federal’noho universiteta, 148.

Voronina, E. V. (2018). Nauchnaia orhanizatsiia pedahohicheskoho truda. Pedahohicheskaia erhonomika. 2nd ed.Moscow: Yurajt, 117.

Pal’chevskaia, E. S., Kuymova, M. V. (2015). Molodoi uchenyi, 11, 701–703.

Hora, E. P. (2007). Ekolohiia cheloveka.Moscow: Drofa, 544.

Kozlova, N. S. (2014). Molodoi uchenyi, 10, 389–392.

Matiukhin, V. V., Yushkova, O. Y., Poroshenko, A. S., Kapustina, A. V., Kalinina, S. A., Oniani, Kh. T. (2009). Kazanskii meditsinskii zhurnal, 90 (4), 526–528.

Niudiurmahomedov, A. N. (2011). Vestnik Dahestanskoho hosudarstvennoho universiteta, 4, 151–154.

Soloveichik, S. L. (2009). Vestnik Moskovskoho universiteta. Seriia 20: Pedahohicheskoe obrazovanie, 1, 114–119.

Ministerstvo okhorony zdorov’ia Ukrainy. (2014). Nakaz vid 08.04.2014 No. 248 “Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl “Hihiienichna klasyfikatsiia pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu”. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14.

Smolova, S. (2011). Molod’ i rynok, 12 (83), 59-62.

Izuita, P. O. (2007). Naukovyi visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 70–74.

Zelenenko, N. O. (2017). Proceeding from Rozvytok yevropeiskoho prostoru ochyma molodi: ekonomichni, sotsialni ta pravovi aspekty: materily Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii doktorantiv, molodykh uchenykh ta studentiv (28 kvitnia 2017r) (pp. 2465–2469). Kharkiv: FOP Panov A. M.

Kokun, O. M. (2004). Optymizatsiia adaptatsiinykh mozhlyvostei liudyny: psykho-fiziolohichnyi aspekt zabezpechennia diialnosti. Kyiv: Milenium, 265.

Ibrahim, Yu. S. (2009). Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Problemy trudovoi ta profesiinoi pidhotovky (Vol. 7, pp. 74-83). Kyiv: Styl’ Izdat.

Ibrahim, Yu. S. (2013). Naukovi zapysky kafedry pedahohiky, ХХХІ, 88-96.

Published

2018-12-12

Issue

Section

Organizational and socio-economic bases of pharmaceutical activities