Analysis of territorial localization of subjects of the economic activity of the pharmaceutical sector of the healthcare branch in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.18.137

Keywords:

subjects of the economic activity of the pharmaceutical sector, population, analysis of proportionality, coefficient of localization

Abstract

Aim. To estimate the physical accessibility of pharmaceutical care by analyzing the territorial localization of the economic activities of the pharmaceutical sector of healthcare in the regions ofUkraine using the analysis of proportionality.

Materials and methods. During the research we have chosen the method of proportionality, which allows us to estimate the uniformity of the territorial distribution by industry. The coefficient of localization determines deviation in distribution and variation of the socio-economic level of development of the regions. The values of localization coefficients fluctuate in the range from zero in the uniform distribution and to one in case of complete concentration, the greater is the variation of the coefficients, the greater the imbalance of distribution is. To conduct the study the official data of the State Service of Ukraine on medicines and drug control, and the State Statistics Service were used.

Results. It has been found that in the four regions ofUkraine, in particular Volyn, Zakarpattia, Rivne and Khmelnytsk, there is not any economic activity of the pharmaceutical sector in production of medicinal products at all. The industrialized developed regions in production of drugs are Kyiv, Kharkiv, Vinnytsya, Zhytomyr, Lugansk,Sumy,Poltava regions. The analysis of the territorial placement of the economic activity of the pharmaceutical sector by the wholesale and retail activity in the regions ofUkraine has shown a uniform and proportional distribution. It is has been determined that in 10 regions ofUkraine there is no localization of the economic activity of the pharmaceutical sector by the import of drugs. It has been proven that the regions ofUkraine with the highest localization of the economic activity of the pharmaceutical sector include Kyiv and Kyiv region. The leaders in the number of the economic activity of the pharmaceutical sector, which provide the population with drugs, areCherkassy, Kyiv, Khmelnytsky region, while Luhansk region is the least provided.

Conclusions. According to the results of the study it has been found that the main localization of all economic activities of the pharmaceutical sector groups falls exclusively on two regions of the country – Kyiv and Kyiv region. In four regions of Ukraine there are no economic activities of the pharmaceutical sector in production, and in 10 regions there are no economic activities of the pharmaceutical sector that import drugs. It has been proven that the least localized areas regarding the localization of the economic activity of the pharmaceutical sector are Volyn, Transcarpathian, Rivne and Khmelnytsky regions. The analysis of the number of the economic activity of the pharmaceutical sector, which provides the population with drug taking into account the size of the existing population, indicates a uniform distribution between the regions. It should be noted that this localization of distribution is solely due to the presence of wholesale and retail trade of medicines in all areas of the economic activity of the pharmaceutical sector.

Author Biographies

T. A. Romanko, National University of Pharmacy

external PhD student of the Department of Social Pharmacy

Iu. V. Korzh, National University of Pharmacy

Candidate of Phamacy (PhD), associate professor of the Department of Social Pharmacy

S. G. Kalaycheva, National University of Pharmacy

Candidate of Phamacy (PhD), associate professor of the Department of Social Pharmacy

References

Sahaidak-Nikitiuk, R. V. (2015). Metodyka otsinky potentsialu rehionalnoi lohistychnoi klasteryzatsii farmatsii v Ukraini. Kharkiv: NFaU, 22.

Sahaidak-Nikitiuk, R. V. (2009). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 6 (8), 44–50.

Nemchenko, A. S., Kotvitska, A. A. (2007). Koreliatsiino-rehresiine modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh pokaznykiv simeinoi dostupnosti likarsky khzasobiv vrehionakh Ukrainy. Kharkiv, 28.

Nemchenko, A. S., Kotvitska, A. A. (2007). Klasternyi analiz spozhyvannia likiv ta zakhvoriuvanosti naselennia v rehionakh Ukrainy. Kharkiv, 28.

Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M., Panfilova, H. L., Zhyrova, I. V., Chernukha, V. M., Khimenko, S. V. et al. (2011). Osnovy ekonomiky farmatsii [CD-ROM]. Kharkiv: NUPh.

Khomenko, V. M. (2008). Teoretychne obhruntuvannia ta realizatsiia suchasnykh pryntsypiv derzhavnoho upravlinnia farmatsiieiu v Ukraini (Master’s thesis).NationalUniversity of Pharmacy. Kharkiv.

Kozyrieva, O. V. (2016). Teoriia i praktyka doslidzhennia dyferentsiatsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. Kharkiv: FOP Liburkina L. M., 256.

Kozyrieva, O. V. (2012). Sotcialno-ekonomicheskoe razvitie Ukrainy i ee regionov: problemynauki i praktiki.Kharkov: FLP Aleksandrova K. M.; INZhEK, 222.

Kozyrieva, O. V. (2017). The analysis of foreign theories of spatial regions. Skhidna Evropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 7, 184-193.Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/36.pdf

Kotvitska, A. A., Kubarieva, I. V. (2016). Farmatsevtychna entsyklopediia. Kharkiv: MORION. Available at: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14202/dostupnist-farmacevtichnoi-dopomogi

Zin, E. A. (2007). Rehionalna ekonomika. Kyiv: Profesional, 528.

Derzhavna sluzhba Ukrainy z likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy. (n.d.). Available at: http://dls.gov.ua

Derzhavna sluzhba statystyky. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Holovach, A. V., Zakhozhai, V. B., Mantsurov, I. H., Holovach, N. A. (2006). Statystychne zabezpechennia upravlinnia ekonomikoiu. Prykladna statystyka z vykorystanniam analitychnykh mozhlyvostei prohramnoho seredovyshcha. Microsoft Excel. Kyiv: KNEU, 328.

Sheremet, A. D., Saifulin, R. S., Pegashev, E. V. (2001). Metodika finansovogo analiza. Moscow: INFRA-M, 207.

Published

2018-12-12

Issue

Section

Organizational and socio-economic bases of pharmaceutical activities