Tasks and the main stages of the pharmaceutical commodity science development

Authors

  • I. I. Baranova National university of pharmacy, Ukraine
  • S. M. Kovalenko National university of pharmacy, Ukraine
  • S. V. Breusova National university of pharmacy, Ukraine
  • Yu. O. Bezpala National university of pharmacy, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0077-8934
  • M. V. Nikitina National university of pharmacy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.19.165

Keywords:

assortment, consumer properties, commodity, commodity science, commodity analysis, pharmaceutical commodity science, quality

Abstract

Aim. To analyze the stages of the development of pharmaceutical commodity science and determine the place and role of this discipline in forming modern pharmacists.
Materials and methods. Scientific publications, as well as systematic, logical, analytical, retrospective methods were used.
Results. The aim, tasks and the main stages of formation of modern pharmaceutical commodity science, which systematically studies the products of the pharmacy assortment at all stages of the life cycle, have been analyzed. It has been shown that pharmaceutical commodity science is a scientific discipline that systematizes and generalizes all the information about a product, studies methods of knowing their consumer value, regularities of the assortment formation and quality requirements. In order to perform the professional duties properly, a modern pharmacist must have theoretical knowledge and practical skills in the field of pharmaceutical commodity science.
Conclusions. It has been determined that pharmaceutical commodity science is intended to provide a modern pharmacist with full knowledge and skills on the issues of classification and coding of commodities, commodity analysis, commodity indices, packaging, labeling, storage conditions and transportation of goods of the pharmacy assortment, etc.

Author Biographies

I. I. Baranova, National university of pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor, head of the Department of Commodity Science

S. M. Kovalenko, National university of pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor of the Department of Commodity Science

S. V. Breusova, National university of pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Commodity Science

Yu. O. Bezpala, National university of pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), teaching assistant of the Department of Commodity Science

M. V. Nikitina, National university of pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), teaching assistant of the Department of Commodity Science

References

Baranova, I. I. et al. (2015). Vid kursu medychnoho tovaroznavstva do kafedry tovaroznavstva. – Kharkiv: NFaU, 224.

Baranova, I. I. et al. (2017). Medychne ta farmatsevtychne tovaroznavstvo. (Ch. 1). Kharkiv: NFaU:

Zoloti storinky, 320.

Baranova, I. I. et al. (2016). Medychne ta farmatsevtychne tovaroznavstvo. (Ch. 2). Kharkiv: NFaU: Oryhinal, 304.

Baranova, I. I., Breusova, S. V. (2018). Proceeding from Tovaroznavchyi analiz tovariv aptechnoho asortymentu: materialy IV nauk.-prakt. internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. (06 kvitnia 2018 r.). (pp. 3-4). Kharkiv: NFaU.

Breusova, S. V., Dem’ianenko, V. H. (2016). Proceeding from Farmatsiia XXI stolittia: tendentsii ta

perspektyvy: materialy VIII Nats. z’izdu farmatsevtiv Ukrainy. (13-16 veresnia 2016r.).(Vols.1-2, Vol.

.(pp. 238). Kharkiv: NFaU.

Baranova, I. I.,. Makarova, O. E, Kovalenko, Sv. M., Breusova, S. V., Kutsenko, S. A., Khalavka, M. V. (2017).

Study of commercial product range and rules of use of medical thermometrs. International Journal of Green Pharmacy, 11 (3), 561-567.

Tovaroznavstvo. Terminy ta vyznachennia. (2000). DSTU 3993-2000 from 01st January 2001. Kyiv:

Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

Pertsev, I. M. et al. (2014). Entsyklopedychnyi tlumachnyi slovnyk farmatsevtychnykh terminiv: ukrainsko-latynsko-rosiisko-anhliiskyi. V. P.Chernykh (Ed.). Vinnytsia: Nova knyha, 824.

Adamova, I., Holovachuk, T. (2012). Dystantsiine navchannia: suchasnyi pohliad na perevahy ta problem.

Vytoky pedahohichnoi maisternosti: zb. nauk. prats. (Vyp. 10). (pp. 3-6). Poltava.

Published

2019-09-03

Issue

Section

Health organization