Methodical principles of pharmaceutical provision of the prevention and treatment of nervous-mental disorders in conditions of an emergency situation of radiation origin

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.20.178

Keywords:

emergency situation of radiation origin, disorders of the psyche and behavior, pharmaceutical supply, conceptual model

Abstract

Aim. To develop a methodological approach and a conceptual model for organizing pharmaceutical provision for the prevention and treatment of disorders of the psyche and behavior in conditions of an emergency situation of radiation origin.

Materials and methods. Methods of observation and generalization, synthesis and formalization, content analysis were used in the research process. The subject of the study were clinical protocols and schemes for the prevention and treatment of neuropsychiatric disorders, regulatory documents relating to the medical and social principles of public administration of pharmaceutical supply to the population.

Results. Based on the analysis of the current state of radiation protection of the population and the studies conducted the necessity to create reserves of medicines to provide medical care to the affected population with mental illness and behavior in case of the military situation and elimination of the consequences of emergency situations of radiation origin has been substantiated. The methodical approach to the organization of pharmaceutical provision for the prevention and treatment of mental and behavioral disorders in conditions of an emergency situation of radiation origin has been developed. The conceptual model for organizing pharmaceutical supply of the population with mental and behavioral disorders in conditions of an emergency situation of radiation origin has been offered.

Conclusions. The conceptual model for organizing pharmaceutical provision of the population with mental disorders and behavior in conditions of an emergency situation of radiation origin can be used to improve the existing system of pharmaceutical provision of the population in conditions of elimination of the consequences of natural, man-made and military emergencies in order to prevent the development of mental illness and behavior disorders in victims preserving their efficiency and social adaptability.

Author Biography

D. V. Voronenko, Ukrainian Military Medical Academy

senior lecturer of the Military Pharmacy Department

References

Lohanovs’kyi, K. M., Petrychenko, O. O., Morozov, O. M. et al. (2014). Okhorona psykhichnoho zdorovia pry radiatsiinykh avariiakh na yadernykh reaktorakh ta zastosuvanniabrudnoi bombyi taktychnoi yadernoi zbroi. Kyiv: Znannia, 25.

Lohanovs’ky, K. M., Bomko, M. O., Abramenko, I.V. et al. (2018). Alhorytmy diahnostyky postradiatsiinykh afektyvnykh i kohnityvnykh rozladiv z urakhuvanniam vplyvu hennykh polimorfizmiv. Kyiv: Znannia, 15.

Buzunov, V. O., Prykashchykova, K. Ye., Kapustyns’ka, O. A. et al. (2018). Stan zdorovia dorosloho naselennia, postrazhdaloho vnaslidok avarii na ChAES. stratehichni napryamky profilaktyky nepukhlynnykh zakhvoriuvanu viddalenomu periodi. Kyiv: Znannya, 30.

Vinnikov, V. A. Kulinich, H. V., Cherniavs’kyi, I.Yu. (2017). Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal, 25 (3), 219 – 228.

Lohanovs’kyi, K. M., Bomko, M. O., Buzunov, V. O. et al. (2015). Vdoskonalennia psykhosotsialnoi reabilitatsii postrazhdalykh vnaslidok velykomasshtabnoi radiatsiynoi avarii. Kyiv: Znannia, 26.

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 34–35, 458.

Prylypko, V. A., Petrychenko, O. O., Shevchenko, K. K. et al. (2015). Zakhody z optymizatsii povedinky naselennia, spriamovanoi na zberezhennia zdorovia, ta sotsialno-upravlinskoi skladovoi radiatsiinoho ryzyku na terytorii zony sposterezhennia AES. Kyiv: Znannia, 27.

Bomanji, J. B., Novruzov, F., Vinjamuri S. (2014). Radiation accidents and their management: emphasis on the role of nuclear medicine professionals. Nucl Med Commun., 35 (10), 995–1002. doi: 10.1097/MNM.0000000000000156.

Lohanovs’kyi, K. M., Chumak, S. A., Chuprovs’ka, N. Yu. (2013). Orhanizatsiina struktura bloku intensyvnoi neiropsykhiatrychnoi dopomohy postrazhdalym vnaslidok nadzvychainykh radiatsiinykh sytuatsii. Kyiv: Znannia, 28.

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2017). Rozporiadzhennia vid 27.12.2017 No. 1018-r. “Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku okhorony psykhichnoho zdorov’ia v Ukraini na period do 2030 roku”. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80 (Date of access: 20.02.2020).

Sotsial’nyi zakhyst naselennia Ukrainy. (2018). Kyiv, 121.

MOZ Ukrainy. (2012). Nakaz vid 14.06.2012 No. 441 “Pro vnesennia zmin do nakazu MOZ Ukrainy vid 17 travnia 1997 roku N 150: Perelik khvorob, pry yakykh mozhe buty vstanovlenyi prychynnyi zviazok z diieiu ionizuiuchoho vyprominiuvannia”. ligazakon.ua. Available at: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21770.html (Date of access: 20.02.2020).

Oliinyk, P. V. (2014). Klinichna farmatsiia, farmakoterapiia ta medychna standartyzatsiia, 1-2, 13–17.

Published

2020-03-10

Issue

Section

Health organization