DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.19.154

Marketing aspects of the development of veterinary preparations based on peloids and products of their processing

O. E. Strus, N. P. Polovko, K. I. Smetanina

Abstract


The use of peloids and their derivatives in veterinary is based on their low toxicity and a wide range of the pharmacological activity due to the multi-component chemical composition аnd significant resources of this raw material in Ukraine.
Aim. To monitor the range of veterinary preparations based on peloids and products of their processing used in veterinary medicine at the Ukrainian market for further substantiation of the feasibility of developing domestic drugs based on peloids.
Materials and methods. The study used marketing and statistical methods for analyzing electronic sources of information and scientific publications. The study objects were the information about veterinary
preparations developed from pelloids and products of their processing and registered in Ukraine. The catalogs of veterinary drugs, feed supplements, premixes registered in Ukraine, the Russian Federation, the
Republic of Belarus, instructions for their use, electronic catalogs, etc., were studied in depth. The theoretical side of the research was based on scientific publications of domestic and foreign scientists. The empirical base was focused on the analysis of information set forth in the State Register of Medicinal Products of Ukraine, electronic databases using the information retrieval program “Morion”, the price lists of “Apteka” weekly as of 2018. The logical, system-analytical, structural-functional and comparative methods of analysis were used in the article. Monitoring of the range of products from peloids taking into account the ATC classification system has shown that the pharmaceutical market is represented by drugs belonging to the following groups: M02AH
– other drugs used topically for joint and muscle pain, C05BA – heparin and heparinoids for topical use and C05CX – other capillary-stabilizing drugs.
Results. The analysis of the range of preparations of peloids and their derivatives used in veterinary medicine has shown that most of them are presented by premixes and feed supplements (75 %), veterinary preparations (21 %) and preservatives (4 %). The basis of the Ukrainian pharmaceutical market is the products of the Russian Federation, Ukraine, Belarus, Germany, and Hungary.
Conclusions. The absence of veterinary preparations based on sapropels at the Ukrainian market, a poor range of feed supplements indicates the need and relevance of the development of veterinary products – sapropel derivatives.


Keywords


peloids; sapropel; veterinary preparations; feed supplements; premixes; marketing research

Full Text:

PDF

References


Dobavki kormovye: Sapropel dlia kormovykh dobavok. Available at: http://gskp.by/DetailProd.php?UrlReg=0&UrlDist=0&UrlGoodsId=42525&UrlKlpId=37984&UrlGoodsAssrId=80714&TabId=3

Spisok zaregistrirovannykh kormovykh dobavok. Available at: https://galen.vetrf.ru/#/registry/ feed/registry?page=1

Avvakumova, N. P., Krivopalova, M. A., Fomin, I. V., Zhdanova, A. V. (2010). Voprosy biologicheskoi, meditcinskoi i farmatcevticheskoi khimii, 11, 24–27.

Karagulov, Kh. G. (2016). Sozdanie i metodologiia lekarstvennykh i kosmetcevticheskikh sredstv, soderzhashchikh tambukanskie peloidy, na osnove sovremennykh resursosberegaiushchikh tekh­nologii. Doctor’s thesis. Piatigorsk, 320. Available at: http://www.dslib.net/klinika–farmakologia/ sozdanie–i–metodologija–lekarstvennyh–i–kosmecevticheskih–sredstv–soderzhawih.html

Ryzhova, G. L., Dychko, K. A., Khasanov, V. V., Bogachev, S. A., Kuriaeva, T. T. cyberleninka.ru. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mehano–fizicheskaya–tehnologiya–pererabotki–prirodnogo–organicheskogo–syrya–i–poluchenie–produktov–funktsionalnogo–naznacheniya

Donni vidklady pryrodnykh vodoim Volynskoi oblasti ta perspektyvy yikh vykorystannia u rekreatsii. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35497/37–Kalinovskiy.pdf?sequence=1

Shevchuk, M. Y., Didkovska, T. P., Bortnik, A. M. (2009). Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Heohrafichni nauky, 1, 83–85.

Khmelivskyi, V. O., Baranov, V. I., Kostiuk, O. V. (2011). Zapovidna sprava v Ukraini, 11 (1-2). Available at: http://aetos.kiev.ua/zsu/zsu17/zsu17-16.pdf

Polnyi katalog zaregistrirovannykh v Ukraine veterinarnykh preparatov VET.in.UA. Available at: http://vet.in.ua/menu/drugs.php

Karagulov, KH. G. (2015). Aktual'nye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk, 4 (2), 215–219.

Muradov, S. V. (2013). Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologii, 20 (4), 38.

Platonov, V. V., Larina, M. A., Dmitrieva, Ye. D., Bodial, M. A. (2016). Vestnik novykh meditsinskikh tekh­nologii, 2 (1–1). doi: 10.12737/19646.

Strus, O. Y. (2014). The prospects of sapropel use in medicine and cosmetology. Ukrainian Journal of Clinical and Laboratory Medicine, 9 (2), 56–62.

Fyzor, N. S., Tarasova, K. V. (2012). Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi praktyky, 3 (10), 23–25.

Smetanina, K. I. (2010). Osnovy standartyzatsii ta sertyfikatsii. Vinnytsia: Nova Knyha, 376.

Smetanina, K. I. (2011). Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 95–98.

Gumadapt – novyi guminovyi preparat, reguliator obmennykh protsessov i aktivnyi detoksikant. Avail­able at: http://www.laboratorium.narod.ru/gumadapt.html.

Kosmetika Sakskogo ozera. Sakskoye ozero: ofitsial'nyi sait. Available at: http://sakilake.com

Gladukh, Ye. V. et al. (2016). Promyslova tekhnolohiya likarskykh zasobiv. Kharkiv: NFaU: Oryginal, 632.

Strus, O. Ye. (2015). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 1 (39), 59–67.

Avvakumova, N. P., Sharipova, S. Kh., Krivopalova, M. A., Zhdanova, A. V., Katunina, Ye. Ye., Glubokova, M. N., Fomin, I. V. (2017). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia, 6. Available at: http://www.science–education.ru/ru/article/view?id=27214

Avvakumova, N. P., Glubokova, M. N., Katunina, Ye. Ye. (2013). Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsen­tra Rossiiskoi akademii nauk, 15 (3 (3)), 1160–1162.

Ryzhova, G. L., Tiunina, M. A., Dychko, K. A. (2013). Zhurnal analiticheskoi khimii, 68 (8), 808–814.

Platonov, V. V., Khadartsev, A. A., Chunosov, S. N., Fridzon, K. Ya. (2014). Fundamental'nye issle­dovaniia, 9 (11), 2474–2480.

Shtin, S. M. (2005). Ozernye sapropeli i ikh kompleksnoe osvoenie. I. M. Yaltanets (Ed.). Moskow: Moskovskii go­sudarstvennyi gornyi universitet, 374. Available at: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79508

Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy. Available at: http://www.drlz.com.ua/

Derzhavnyi formuliar likarskykh zasobiv 10 vypusk. Khls. Available at: http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno–poshukova–sistema–elektronnij–formulyar

Kompendium. Lekarstvennye sredstva. ATS–klassifikatsiia. Available at: https://compendium.com.ua/ use_atc/

Premiksy. Pishchevye ingredienty. Kormovye dobavki. Available at: http://www.zaorespect.ru/index.php/premix.html

Ekstrakt sapropelya (ES–2). Pishchevyye ingrediyenty. Kormovyye dobavki. Available at: http://www.zaorespect.ru/index.php/sapropelextract.html

Premiks–Milk. Proizvodstvo premiksov dlya KRS. Available at: http://www.agropremix.ru/page4.html

Premiksy–kontsentraty “Kladez' 34 retsepta”. Available at: http://www.agropremix.ru/page4.html

Gumat natriia “Freia” – kormovaia dobavka v Ukraine. Available at: http://freya–agro.com.ua/ru/ production/gumat–natria–freya–kormovaja–dobavka

Torf Sibiri: ofitsial'nyi sait proekta po sozdaniiu i razvitiiu torfianogo klastera v Tomskoi oblas­ti. Available at: http://tomsktorf.blogspot.com/p/blog–page_20.html

Guvitan–S. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD–%D0%A1


GOST Style Citations


1. Добавки кормовые: Сапропель для кормовых добавок [Электронный ресурс]. – Режим досту­па: http://gskp.by/DetailProd.php?UrlReg=0&UrlDist=0&UrlGoodsId=42525&UrlKlpId=37984&UrlGoodsAssrId=80714&TabId=3 (дата обращения: 04.07.2017).

 

2. Список зарегистрированных кормовых добавок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://galen.vetrf.ru/#/registry/feed/registry?page=1 (дата обращения: 29.06.2017).

 

3. Некоторые особенности функционально–группового состава гумусовых кислот пелоидов / Н. П. Аввакумова, М. А. Кривопалова, И. В. Фомин, А. В. Жданова // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2010. – № 11. – С. 24–27.

 

4. Карагулов, Х. Г. Создание и методология лекарственных и космецевтических средств, содер­жащих тамбуканские пелоиды, на основе современных ресурсосберегающих технологий: дис. … докт. фарм. наук: 14.04.01 / Х. Г. Карагулов. – Пятигорск, 2016. – 320 с. – Режим до­ступа: http://www.dslib.net/klinika–farmakologia/sozdanie–i–metodologija–lekarstvennyh–i– kosmecevticheskih–sredstv–soderzhawih.html (дата обращения: 12.02.2019).

 

5. Механико–физическая технология переработки природного органического сырья и получе­ние продуктов функционального назначения [Электронный ресурс] / Г. Л. Рыжова, К. А. Дыч­ко, В. В. Хасанов, С. А. Богачев, Т. Т. Куряева. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ mehano–fizicheskaya–tehnologiya–pererabotki–prirodnogo–organicheskogo–syrya–i–poluchenie–produktov–funktsionalnogo–naznacheniya (дата обращения: 12.02.2019).

 

6. Донні відклади природних водойм Волинської області та перспективи їх використання у рекреації [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35497/37–Kalinovskiy.pdf? sequence=1 (дата звернення: 12.02.2019).

 

7. Шевчук, М. Й. Сучасний стан озера Прибич та заходи для відновлення його гідрологічної ролі / М. Й. Шевчук, Т. П. Дідковська, А. М. Бортнік // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2009. – Вип. 1. – С. 83–85.

 

8. Хмелівський, В. О. Сапропелеві мули озер Шацького національного природного парку [Елек­тронний ресурс] / В. О. Хмелівський, В. І. Баранов, О. В. Костюк // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 11, вип. 1-2. – Режим доступу: http://aetos.kiev.ua/zsu/zsu17/zsu17–16.pdf (дата звернення: 12.02.2019).

 

9. Полный каталог зарегистрированных в Украине ветеринарных препаратов VET.in.UA [Элек­тронный ресурс] // Ветеринарный информационный ресурс. – Режим доступа: http://vet.in.ua/menu/drugs.php (дата обращения: 29.06.2017).

 

10. Карагулов, Х. Г. Современные подходы к получению препаратов лечебных грязей (пелоидов) : обзор литературы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 4–2. – С. 215–219.

 

11. Мурадов, С. В. Микробиологические свойства и биомедицинское тестирование пелоидных препаратов из активированной лечебной грязи / С. В. Мурадов // Вестник новых медицин­ских технологий. – 2013. – Т. 20, № 4. – С. 38.

 

12. Биологически активные медицинские препараты на основе сапропелевого гуминового ком­плекса / В. В. Платонов, М. А. Ларина, Е. Д. Дмитриева, М. А. Бодял // Вестник новых медицин­ских технологий. – 2016. – № 2, Публ. 1–1. doi: 10.12737/19646.

 

13. Струс, О. Є. Перспективи використання сапропелів у медицині та косметології / О. Є. Струс // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2014. – Т. 9, № 2. – С. 56–62.

 

14. Фізор, Н. С. Вивчення цілющих властивостей вітчизняних лікувальних грязей і перспективи створення нових лікарських форм на їх основі / Н. С. Фізор, К. В. Тарасова // Актуальні питан­ня фармацевтичної і медичної практики. – 2012. – № 3 (10). – С. 23–25.

 

15. Сметаніна, К. І. Основи стандартизації та сертифікації / К. І. Сметаніна. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 376 с.

 

16. Сметаніна, К. І. Рослинні ліки. Проблеми розробки лікарських засобів рослинного походжен­ня / К. І. Сметаніна // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 95–98.

 

17. Гумадапт – новый гуминовый препарат, регулятор обменных процессов и активный деток­сикант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.laboratorium.narod.ru/gumadapt.html (дата обращения: 01.07.2017).

 

18. Косметика Сакского озера [Электронный ресурс] // Сакское озеро: официальный сайт. – Ре­жим доступа: http://sakilake.com (дата обращения: 12.02.2019).

 

19. Промислова технологія лікарських засобів : базовий підручник для студ. вищ. навч. фармац. закл. (фармац. ф–тів) / Є. В. Гладух [та ін.]. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – 632 с.

 

20. Струс, О. Є. Маркетингові дослідження лікарських та косметичних засобів на основі лікуваль­них грязей (пелоїдів) / О. Є. Струс // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 1 (39). – С. 59–67.

 

21. Сравнительный анализ термодинамических характеристик гумусовых кислот пелои­дов [Электронный ресурс] / Н. П. Аввакумова, С. Х. Шарипова, М. А. Кривопалова, А. В. Ждано­ва, Е. Е. Катунина, М. Н. Глубокова, И. В. Фомин // Современные проблемы науки и образова­ния. – 2017. – № 6. – Режим доступа: http://www.science–education.ru/ru/article/view?id=27214 (дата обращения: 12.02.2019).

 

22. Аввакумова, Н. П. Исследование антиоксидантных свойств гуминовых кислот пелоидов / Н. П. Аввакумова, М. Н. Глубокова, Е. Е. Катунина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. – Т. 15, № 3 (3). – С. 1160–1162.

 

23. Рыжова, Г. Л. Определение жирных кислот в продуктах вибромагнитной переработки сапро­пеля методом хромато–масс–спектрометрии / Г. Л. Рыжова, М. А. Тюнина, К. А. Дычко // Жур­нал аналитической химии. – 2013. – Т. 68, № 8. – С. 808–814.

 

24. Биологическое действие сапропеля / В. В. Платонов, А. А. Хадарцев, С. Н. Чуносов, К. Я. Фрид­зон // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9–11. – С. 2474–2480.

 

25. Штин, С. М. Озерные сапропели и их комплексное освоение [Электронный ресурс] / С. М. Штин; ред. И. М. Ялтанец. – Москва : Московский государственный горный университет, 2005. – 374 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79508 (дата обращения: 15.04.2019).

 

26. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.drlz.com.ua/ (дата звернення: 12.02.2019).

 

27. Державний формуляр лікарських засобів 10 випуск. Хls [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno–poshukova–sistema–elektronnij–formulyar (дата звернення: 12.02.2019).

 

28. Компендиум. Лекарственные средства. АТС–классификация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://compendium.com.ua/use_atc/ (дата обращения: 12.02.2019).

 

29. Премиксы. Пищевые ингредиенты. Кормовые добавки [Электронный ресурс]. – Режим досту­па: http://www.zaorespect.ru/index.php/premix.html (дата обращения: 26.06.2017).

 

30. Экстракт сапропеля (ЭС–2). Пищевые ингредиенты. Кормовые добавки [Электронный ре­сурс]. – Режим доступа: http://www.zaorespect.ru/index.php/sapropelextract.html (дата обраще­ния: 26.06.2017).

 

31. Производство премиксов для КРС. Премикс–Милк [Электронный ресурс]. – Режим досту­па: http://www.agropremix.ru/page4.html (дата обращения: 26.06.2017).

 

32. Премиксы–концентраты «Кладезь 34 рецепта» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.agropremix.ru/page4.html (дата обращения: 26.06.2017).

 

33. Гумат натрия «Фрея» – кормовая добавка в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://freya–agro.com.ua/ru/production/gumat–natria–freya–kormovaja–dobavka (дата обра­щения: 04.07.2017).

 

34. Торф Сибири [Электронный ресурс]: официальный сайт проекта по созданию и развитию торфяного кластера в Томской области. – Режим доступа: http://tomsktorf.blogspot.com/p/blog–page_20.html (дата обращения: 26.06.2017).

 

35. Гувитан–S [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD–%D0%A1 (дата обращения: 26.06.2017).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Soc. pharm. health care

ISSN 2518-1564 (Online), ISSN 2413-6085 (Print)